info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
31. 3. 2006

Poziv k premisleku o razvoju posestva Lipica
Na območju Kobilarne Lipica se načrtujejo pomembni prostorski posegi. Ti bodo bistveno spremenili identiteto in namembnost tega prostora. Gre za kulturni spomenik državnega pomena. Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (v nadaljevanju DKAS) je prepričano, da ima javnost pravico sodelovati pri odločanju o načrtovanih posegih. Zato pozivamo vlado Republike Slovenije in še posebej predsednika vlade ter ministre za okolje in prostor, za kulturo in za kmetijstvo, da zagotovijo javno predstavitev razvojnih načrtov za posestvo Lipica in zainteresirano javnost povabijo k odločanju o njegovi prihodnosti.

Naše strokovno stališče izhaja iz naslednjih dejstev:

1. Posestvo Lipica s kobilarno je kulturni spomenik državnega pomena.
Načrtovani posegi ogrožajo identiteto Lipice, krnijo podobo spomenika in krčijo življenjski prostor konjereji, ki je v Lipici glavna dejavnost.

2. Posestvo Lipica je izjemna kulturna krajina.
Sestavljajo jo suhi kraški travniki in pašniki, posejani s stoletnimi hrasti, kar je posledica dolgotrajnega in vztrajnega razvoja in ohranjanja konjereje na tem občutljivem kraškem območju. Gre za privlačno krajino z visoko doživljajsko vrednostjo.

3. Po zakonu o Kobilarni Lipica iz leta 1996 so večji posegi v to območje možni samo po predhodno izdelanem in sprejetem državnem lokacijskem načrtu.
Osnutek tega načrta, ki ga je naročila Kobilarna Lipica, so krajinski arhitekti na Ljubljanskem urbanističnem zavodu in Biotehniški fakulteti izdelali leta 2005. Predvidel je izselitev golfa iz območja Kobilarne. V nasprotju s tem predlogom sedanja vlada načrtuje širitev golfa, čemur odločno nasprotujemo.

Prepričani smo, da razvoj konjereje in igrišče za golf nista združljivi dejavnosti. Glavna usmeritev Kobilarne Lipica mora ostati razvoj konjereje in konjeništva, saj gre za petstoletno tradicijo. Golf te dejavnosti ne dopolnjuje, temveč konjem jemlje življenjski prostor in zmanjšuje možnosti za širitev črede, ki je potrebna za ohranjanje plemenske kobilarne. Širitev golfa onemogoča ponovno vzpostavitev spomeniško zaščitene celote posestva Lipica, ki je pomembna za ohranjanje avtohtone pasme, katere populacija se v svetu izrazito zmanjšuje.

Ne strinjamo se s poenostavljenimi trditvami Predsednika sveta javnega zavoda Kobilarna Lipica, da širitev golfa ne bo posegala v življenjski prostor lipicancev in da se bo golf širil na kamnito in za pašo neprimerno območje. Načrtovana širitev je predlagana na območju, na katerem so že bile pašne površine in se jih zlahka ponovno preuredi v pašnik. Opozarjamo na to, da je golf izjemno velik porabnik vode, saj zahteva stalno namakanje površin in je v ranljivih vodnogeoloških razmerah na krasu tudi ekološko oporečen. Podvojitev območja za golf bo podvojila porabo vode in s tem tudi negativni vpliv. Preseneča nas, da je Zavod za varstvo narave dal soglasje k širitvi dveh novih polj ne glede na to, da območje spada pod Naturo 2000.

Na primeru Lipice pa želimo tudi opozoriti, kako pomembno je, da se širša slovenska javnost zanima za razvoj v prostoru in izraža mnenja v zvezi s prostorskim razvojem. Javnost ima pravico biti kakovostno in pravočasno obveščena pred sprejemanjem odločitev, ima pravico in možnost sodelovati pri razpravi o razvoju v prostoru in ima pravico to tudi zahtevati.

Dvomimo, da se načrtovanje posegov v območje Lipice dogaja po predpisanih postopkih. Zakaj Ministrstvo za kulturo ni javno predstavilo osnutka sprememb zakona o Kobilarni Lipica? Zakaj ministrstvi, pristojni za kmetijstvo ter za okolje in prostor, nista poslali osnutka državnega lokacijskega načrta v presojo vladi? Bojimo se, da gre za splošni trend uvajanja netransparentnosti v načrtovanje posegov v prostor, čemur odločno nasprotujemo. Od vlade in njenega predsednika zahtevamo predstavitev razlogov za sprejete odločitve o razvoju posestva Lipica in dokazila, da so načrtovani posegi dolgoročno in vsestransko utemeljeni.

Krajinski arhitekti, združeni v DKAS, vabimo javnost, da se nam pri pozivu pridruži. Stališče lahko podprete tudi vi! Pošljite e-sporočilo na naslov info@dkas.si in ne pozabite pripisati svojega imena in priimka. Lahko pa svoje stališče izrazite tudi pod tem besedilom in se podpišete z imenom in priimkom.

Člani DKAS:
Nataša Bučar Draksler, predsednica DKAS
dr. Janez Marušič, dr. Ana Kučan, dr. Davorin Gazvoda, dr. Nika Kravanja, Andrej Strgar, mag. Jelka Hudoklin, dr. Barbara Goličnik, Helena Lap, dr. Mojca Golobič, Mitja Simič, Miran Krivec, Darja Pergovnik, Tina Trampuš, Marvy Lah, Arabela Križ, Patricija Vidic, Lidija Breskvar Žaucer, mag. Ina Šuklje Erjavec, Saša Piano, Damjan Černe, Andreja Zapušek, Tina Verbič, Alenka Kolšek, Nataša Koruza, Barbara Mlakar, Mira Vizovišek Motaln, Matej Kučina, Igor Zakotnik, Damjana Gantar, Milana Klemen, Metka Marinček, Nevenka Žvokelj, Suzana Korun, Mateja Doležal, Maja Vodnik, Petra Jernejec Babič, Tomaž Acman, Darja Crnek, mag. Nataša Bratina Jurkovič, Robert Gostinčar, Romana Kačič, Nadja Penko, dr. Aleš Bizjak, dr. Tanja Simonič, mag. Andreja Ogulin - Iskra, Slavko Mezek, Tina Šturm, Dušan Stupar, Miha Zorn, Irena Rozman Fattori, Janez Dolinar, mag. Jasna Koblar, Marsela Podboj, Andreja Baškovč, Andreja Baškovč, Nina Froggatt, Bojan Žnidaršič

Pozivu se pridružujejo:
dr. Viktor Pust, predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor
Andrej Hrausky, predsednik Društva arhitektov
mag. Vladimir B. Mušič, dr. Boris A. Novak, dr. Igor Ž. Žagar, akademik Ciril Zlobec, akademik Matjaž Kmecl, dr. France Bučar, Janez Koželj, dr. Pavle Gantar, dr. Drago Kos, Majda Širca, dr. Aleš Debeljak, Mate Dolenc, dr. Rastko Močnik, Matevž Čelik, Peter Božič, Uroš Lobnik, Ira Zorko, dr. Metka Kuhar, Jože Peterkoč, Blaž Pišek, dr. Maja Breznik, dr. Dušan Plut, Tadej Žaucer, dr. Richard Sendi, Bojan Klemenčič, Janez Ažman, Sandra Banfi Škrbec, Aleksander Vodnik, dr. Aljaž Ule, Marija Hofmann-Vodnik, Milan Savanovič, Aljaž Tomažič, Goran Arh, Robert Mašera, dr. Metka Mencin Čeplak, Ralf Čeplak Mencin, Timotej Mišič, Nataša Tomažič, Mojca Balant, Matej Mljač, Miloš Florjančič, Dragotin Albin Černe, Nataša Dominko, Aleš Šarec, Črt Brenčič, Silvana Brenčič, Milena Lebar, mag. Dušan Dvoršak, Stojanka Tomić, Erica Johnson Debeljak, Anja Hlade, Bojan Radej, Sandi Modrijan, Ivo Frbežar, mag. Sonja Rutar, Franci Kek, Zvezda Delak Koželj, Fedja Zlobec, Loulou Kroon-Zitko, Tomaž Vernik MSc, dr. Katarina Višnar, Boštjan Črnič, Barica Črnič, Vojteh Osojnik, Milena Iskra, Tomaž Wraber, dr. Dominika Batista, Rasto Kirn, dr. Andrej Smrekar, Živa Jelnikar, Dušan Koren, Katarina Merjasec, Tanja Berčič, Barbara Švagelj, Igor Černe, Vanja Babič, Anton Babič, Peter Pungartnik, Milan Dedić, Petra Oblak, Rok Benda, prof. Milojko Vidmar, Matjaž Vizjak, Polja Pretnar, Mirjana Pretnar, Vitomir Pretnar, Lenart Pretnar, Ana Abram, Cveta Zalokar - Oražem, Katica Balažič, Mojca Rupnik, Sabina Franko, Saša Vrbančič, Ferdinand Miklavc, mag. Janez Rus, Ernesta Drole, Modest Erbežnik, Barbara Čenčur Curk, Martin Detela, Anže Zalaznik, Maja Brozovič, Mattias Lidén, Nevenka Koprivsek, Nina Počervina, mag. Urša Kunz, Pavel Koltaj, Dušan Zagorc, Simon Kerma, Jožica Curk, Nina Jurca, Neli Dimc, dr. Mojca Kovač Šebart, Jasna Svetina, Katja Repič Vogelnik, Ljubica Leskovec, Maja Kraigher, dr. Albert Mrgole, dr. Liza Debevec, Luka Javornik, dr. Beatriz Tomšič Čerkez, Jadran Sterle, Andrej Rozman Roza, Janez Šubelj, Iva Počervina, Eduard Čehovin, Branislav Milanović, Bogdan Gradišnik, dr. Ingrid Slavec Gradišnik, Ranko Novak, Marjeta Mraz, Urška Breznik, Zdravko Pravdič, Vita Žgur, Bojan Novak, Dejan Habicht, Jasna Šincek, Bojan Glavič, dr. Janez Vrečko, dr. Marko Uršič, Igor Maher, dr. Stane Vlaj, mag. Marta Vahtar, Vasilije Štefić, Damjan Počervina, Brane Janič, Damjana Pecnik, Tamara Grgic, Marko Apih, Andreja Bahar Muršič, Nuša Pavlica Jakovljevič, Gregor Ilaš, Taja Ožbolt, dr. Miklavž Komelj, Barbara Zoran, Maca Jogan, Jože Vozelj, dr. Peter Krečič, Judita Podgornik, Nadja Šarotar, Bojan Pevec, Aleksandra Špolar, Jože Tomo Košar, Vesna Režonja, Sašo Jaklin, Leo Jaklin, Jasmina Mundžar, Jelka Beltran, Gabriel Beltran, Tatjana Vučak, Simona Žižek, Vida Gabor, Dušan Kuštor, Tomaž Munda, Blaž Černjavič, Stanko Pšak, Judita Podgornik, Nuša Kerševan, Gorazd Trušnovec, Sida Valentinčič, mag. Peter Fajfar, Stane Bajuk, Saša Lavrinc, Roman Uranjek, Dunja Šutanovac, Martina Lipnik, Branimir Štrukelj, Nataša Kumše, Nataša Grom, Marko Zupančič, Vita Žlender, dr. Marjeta Ciglenečki, Urša Loboda, Bine Krese, Milan Kučan, Štefka Kučan, Mitja Mozetič, Jernej Novak, dr. Marjeta Šentjurc, Petra Pečar, mag. Igor Weigl, Vera Trebec, Igor Trebec, Boštjan Šaver, Dr. Breda Kroflič, Marjan Kroflič, Luka Vidic, Matjaž Garzarolli, Romana Toš, Matjaž Zajec, Robert Potokar, Andreja Kia, Ana Schweiger, Urša Mežan, Thomas Čuk, Lidija Bedenik, Petra Hajtnik, Tanja Jerin, Irena Selak, Andreja Rihtar, Tomaž Rous, Benjamin Barbelj, Matej Štivan, Vito Mörec, Dominik Strmšek, Nanika Penšek, Jasminka Marinčič, Aleš Vaupotič, Nikica Ogris, Liljana Jankovič Grobelšek, Vesna Dimc, Kata Laštro Talajić, Majda Piano, Jure Piano, Nina Pfifer, Karmen Kolenc-Kolnik, Alenka Zore, Marko Zore, Majda Šavc, Jana Kozamernik, Alenka Cof, Branka Wraber, Barbara Gotovnik, Ksenija Jankovič Banovšek, Bojan Žnidaršič, Peter Bruvo, Katja Kurbus, Darja Mihelj, Mojca Gruden, Barbara Ivačič, Maja Prislan, Marija Manca Potočnik, Ljuba Lednik, Veronika Repinc Bajrič, Bojana Strojnik, Milan Hlade, Lidija Šega, Matjaž Brezavšček, Katja Mahnič, Marko Mahnič, Nada Osmuk, Nika Cigoj, Klara Sulic, Natalija Vrhunc, Marjeta Šetrajčič, Boštjan Peršak, Lucija Golčer, Matej Knapič, Breda Mihelič, Mojca Žerjav, Urša Cigler, Lada Zorn, Borut Vrščaj, Sabina Ravnikar, Marija Jerala, Janja Novosel, Mojca Bizjak, Primož Peer, Irena Marušič, Borut Preželj, Urša Ivanovič, Katja Poboljšaj, Helena Janhar, Aleksandra Despotovič, Elida Hostnik, Vesna Plavec, Saša Širca, Saša Smogavec, Rok Pilko, Gregor Erjavec, Jure Knez, Tomaž Žnidaršič, Katarina Lestan, Aleš Praček, Ralf Čeplak Mencin, Breda Kovačič, Mojca Langerholc, Tadeja Konečnik, Aleš Sotler, Tina Gams, Alenka Regally, dr. Nevenka Černigoj Sadar, Vida Balek, Tadeja Dovč Drnovšek, dr. Tomo Korošec, Natalija Gorščak, Simon Kardum, Nataša Vesel, dr. Tina Kogovšek, Aljana Pegan, Nevenka Mandić Orehek, Natasa Kejzar, Petra Vengar, Nina Kern, Manca Ivanovič, Tomo Ivanovič, Luka Prislan, Majda Koren, Anastasija Lavrič, Mojca Dvoržak, Gojko Bervar, Jane Tavčar, Vladimir Bizovičar, Gregor Bulc, Jani Kovačič, Vladimir Assejev, Samo Turk, Marta Rus, Mirko Rutar, Blanka Šparovec, Anže Radšel, Stanko Kristl, Janja Bulc, Urban Švegl, Sašo Rutar, Dejan Memon, David Memon, Miran Mrak, Stanislav Tašker, Stanislav Kristan, Maruša Zorec, Nika Grabar, Goran Perše, Barbara Bizjak, Tomaž Stupar, Jaka Žgajnar, Mirko Petermanec, Aleš Kurbus, Aleksander Kogoj

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Aleš Šarec
Pridružujem se pozivu, 1.4. 2006, 21:53

Pridružujem se pozivu

Aleš Šarec


dr. Dominika Batista
Pridružujem se pozivu, 3.4. 2006, 13:47

Pridružujem se pozivu

db


Rasto Kirn
Tudi jaz..., 3.4. 2006, 18:12

podpiram zahtevo po trajnostnem razvoju Kobilarne Lipica in transparentnem načrtovanju predmetnega območja.

Rasto Kirn


Modest Erbežnik
lipica, 4.4. 2006, 10:07

podpis dodam

Barbara Čenčur Curk
pridružujem se pozivu!, 4.4. 2006, 10:34

Kraški vodonosniki so zelo ranljivi, golf igrišče pa predstavlja potencialnega onesnaževalca, saj se uporablja gnojila in predvsem pesticide.

Katja Repič Vogelnik
Brez naslova, 4.4. 2006, 18:22

pridružujem se pozivu

Katja Repič Vogelnik


Janez Dolinar
Brez naslova, 5.4. 2006, 10:37

pridružujem se pozivu

Janez Dolinar


Dunja Šutanovac
poziv, 5.4. 2006, 13:41

pridružujem se pozivu

Martina Lipnik
Brez naslova, 5.4. 2006, 15:49

podpiram zahtevo po trajnostnem razvoju Kobilarne Lipica in transparentnem načrtovanju predmetnega območja.

Martina Lipnik


Aleksandra France
Javnost ima pravico biti kakovostno in pravočasno obveščena pred sprejemanjem odločitev, ima pravico in možnost sodelovati pri razpravi o razvoju v prostoru in ima pravico to tudi zahtevati., 30.4. 2006, 00:46

Podpiram zahtevo po trajnostnem razvoju Kobilarne Lipica in transparentnem načrtovanju predmetnega območja.

Bojan Krašovec
Predlog, 30.4. 2006, 10:31

Zelo podpiram stroko, ker pa se z državnega vrha ne odzivajo imam predlog.
Ustanovimo društvo ljubiteljev Lipice. Poskrbimo za njeno ohranitev.
Začnimo zbirati sredstva, da sami podpremo razvoj kobilarne in jo financiramo dokler ne bo na nivoju samopreživetja. Lahko delamo tudi fizično. Očistimo pašnike. Prepričan sem, da bi v enem letu imeli kaj pokazati.

LPB


Mirjana Ćuzela
Pridružujem se pozivu, 30.4. 2006, 10:35

Pridružujem se pozivu stroke in predlogu samoorganiziranja za rešitev Lipice.

LPMĆ


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>DKAS


na vrh