info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
1. 10. 2004

Predvolilna prostorska kultura - komentar ankete

Uredništvo
Na Trajektu verjamemo, da so razlike v odnosu do urejanja prostora med stroko, uporabniki in politiko tako velike, da so rezultati urejanja prostora lahko samo disharmonični in to če jih ocenjujemo po posegih v prostor ali skozi prakso sprejemanja odločitev in dnevno rabo prostora. Po drugi strani verjamemo, da lahko arhitektura, krajina in narava zaokrožijo zgodbo o uspešnosti Slovenije v EU in svetu.

V tem smislu je Trajekt nagovoril vse kandidatne liste na letošnjih volitvah, da se opredelijo do izbranih tem in tako predstavijo strokovni javnosti svoja stališča do urejanja prostora in prostorske kulture ter predvsem napovejo, kako nameravajo na posameznih področjih posredovati v primeru, da bodo za to po volitvah dobili priložnost. Naš namen ni bil razvrščati stranke glede na to, kako bodo delovale po volitvah, ampak jih pripraviti zgolj do tega, da našim bralcem v predvolilnem času razkrijejo svoja mnenja.

Na našo anketo so se odzvale tri parlamentarne stranke Združena lista socialnih demokratov (ZLSD), Stranka mladih Slovenije (SMS), Slovenska ljudska stranka (SLS) in Lista za podjetno Slovenijo (ZPS). Nizko odzivnost komentiramo v posebnem prispevku, na tem mestu pa si lahko preberete, kaj so nam sporočile štiri sodelujoče stranke.

Stranke smo najprej prosili, da ocenijo stopnjo prostorske kulture in opredelijo načine za izboljšanje razmer. Tri stranke so stanje ocenile nevtralno, med dobrim in slabim. SLS pa je bila do razmer nekoliko bolj kritična in tako bliže ocenam večine naših bralcev, ki so na isto vprašanje odgovarjali konec lanskega leta. Zanimivo je, da v vseh štirih strankah menijo, da je za izboljšanje razmer zelo pomembno izobraževanje naročnikov ter da velik pomen pripisujejo tudi inšpekcijskim službam. SLS je opozorila tudi na korupcijo, ZAPS pa stopnjo prostorske kulture povezuje s krajšanjem postopkov in boljšimi akti.

Na poizvedbo o tem, kako bi ravnali, če bo lahko vplivali na delo kulturnega ministrstva v prihodnjem mandatnem obdobju, sta ZPS in ZLSD odgovorili, da bi arhitekturo opredelili kot samostojno ciljno področje na ministrstvu za kulturo in v ta namen zaposlili nove sodelavce. SMS bi v nacionalni svet za kulturo imenovala dodatnega člana s področja prostorske kulture. Vse tri imenovane stranke pa trdijo, da bi povečale količino sredstev za promocijo moderne slovenske arhitekture v svetu in doma. SLS nam je sporočila, da bi podpirala sofinanciranje povezanosti tradicionalne in moderne slovenske arhitekture predvsem na ravni lokalnih skupnosti ter promocijo doma in v svetu. ZPS pa bi spodbujala tudi arhitekturno in krajinsko raznolikost v povezavi z novimi spoznanji, s pridihom tradicije.

Glede na velike potrebe Slovenije po novih stanovanjih je zelo pomembno, kje in kakšna nova stanovanja gradimo. Zanimalo nas je, kakšne vrste gradnji dajejo stranke prednost in s čim je po njihovi oceni povezana kvaliteta stanovanjske gradnje. SLS verjame, da bi se v povezavi z EU lahko zagotavljala odgovornost velikih podjetij za okoljske, socialne in kulturne vplive ter ocenjuje, da je neurejeno prostorsko planiranje v Sloveniji ovira za hiter razvoj. V ZLSD dajejo prednost več stanovanjskim zgradbam v urejenih soseskah in verjamejo,da je treba povečati delež kakovostnih dostopnih najemnih stanovanj ter izvajati oster nadzor nad izvajalci, predvidevamo da gradbenih del. ZPS daje prednost stanovanjski gradnji s pridihom individualnosti in razpršenosti gradnje. Pomanjkanje kvalitete v gradnji povezujejo s hitrostjo gradnje in slabim nadzorom. SMS trdi, da mora država skrbeti za gradnje v javnem sektorju in za najemna neprofitna stanovanja pri čemer mora do kar najbolj izvirnih konceptov trajnostne gradnje in bivalnih koncpetov priti z javnimi natečaji. Z demonstracijskimi gradnjami in ekonomskimi mehanizmi spodbujanja arhitektonsko in okoljsko prijaznih rešitev pa bi lahko po mnenju SMS država vplivala tudi na komercialni sektor gradnje stanovanj.

Turizem je ena od razvojno izpostavljenih dejavnosti v Sloveniji. Mnoge prostorske načrtovalce skrbi hitra rast univerzalne programov, ki so neodvisni od naravnih in kulturnih danosti Slovenije. Zanimalo nas je, ali in koliko se slovenske stranke zavedajo, da je trenutni način spodbujanja razvoja nenaklonjen izkoriščanju specifičnih prostorskih potencialov Slovenije. SMS verjame, da bi s spodbujanjem gradnje oblikovno in okoljsko najboljših rešitev ter z inšpekcijskim nadzorom nad nedovoljenimi posegi in z revizijami arhitektonskih posegov s stališča oblikovanja kulturne krajine možno zagotoviti turistični razvoj, ki bi bil bliže regionalni identiteti. SLS meni, da je rešitev v povezovanju potencialnih ponudnikov turističnih storitev in promociji celotne Slovenije kot naravnega, kulturnega in turističnega bisera. ZLSD bi uvedla davčne podpore ohranjanju turistično uporabne kulturne in naravne dediščine ter dala podporo projektom, ki upoštevajo lokalne značilnosti. ZPS verjame, da je treba prostorsko planiranje poenostaviti in pospešiti ter pri razvoju slovenskega turizma izpostaviti raznolikost individualnost ter domačnost, ki jo nudijo družinski penzioni in gostilne na primer.

V Sloveniji narašča število konfliktov pri odločanju o posegih v prostor. Stranke smo povprašali, kaj je po njihovem mnenju krivo za nesporazume in kako bi uskladili nasprotujoče si interese v primerih vetrnih elektrarn, sanacije HE Moste in gradnje Univerzitetne knjižnice v Ljubljani. V ZLSD so trdno prepričani, da gre pri vseh primerih iz našega vprašanja za potrebne in upravičene posege in da so izvor nesporazumov premalo zanesljive in temeljite študije ter premalo komunikacije med nosilci interesov. SLS bi zadeve reševala z boljšim projektom planiranja oskrbe z lastno električno energijo in z uveljavljanjem načela okoljevarstvene zakonodaje pri vseh gospodarskih subjektih. SLS bi tudi zahtevala, da bi bili projekti narejeni tako, da ne bi kazili osnovne podobe kulture in krajine. Na problem NUK-a pa odgovarjajo s stališčem, da so za ohranjanje slovenske kulturne dediščine in zato podpirajo posodobitev Univerzitetne knjižnice obenem pa se zavzemajo tudi za hranjenje sodobnega univerzitetnega knjižničnega gradiva tudi v elektronski obliki in mikrofilmih. SMS vidi rešitev strpni in argumentirani razpravi po elementih vplivov na okolje in skladno s tovrstnimi evropskimi normami, ker smo sicer prepuščeni populizmu in politiziranju. ZPS konflikte povezuje s slabo informiranostjo v pripravljalnem obdobju ter hkrati pričakuje, da bodo strokovnjaki odgovorno odločali v skladu s predpisi in interesi države.

V strankah, ki so odgovorile na anketo različno skrbijo za poučenost svojih članov o prostorski kulturi in urejanju prostora. V ZLSD nameravajo gojiti dobre stike s strokovnjaki in ostati odprti do različnih pobud. V SMS verjamejo, da si morajo pomagati tako z izobraževanjem kot z ekspertnimi svetovanji za potrebe sprejemanja odločitev. SLS trdi, da problematiko in zahteve prostorskega urejanja na lokalni ravni dobro pozna skozi delo svojih županov na terenu, hkrati pa imajo v stranki organizirano izobraževanje tudi o prostorski kulturi. Tudi ZPS trdi, da njeni člani dobro poznajo problematiko kulture urejanja prostora.

Splošno arhitekturno-oblikovalsko ozaveščenost prebivalcev bi v ZLSD in ZAPS dvigovali v okviru obstoječih izobraževalnih predmetnikov, izobraževanja učiteljev ali obšolskih interesnih dejavnosti. SLS se zavzema, naj ima arhitekturna urejenost prostora podoben položaj kot ga imata jezik in kultura naroda, kar naj bi se pri poučevanju izkazovalo tudi preko predstavljanja celostnih pristopov pri arhitekturnem urejanju prostora. SMS predlaga objave dobre prakse, nagrade in priznanja ter tematske delavnice po šolah.

Na koncu nas je zanimalo tudi, kako bi stranke odpravile neskladje v katerem delujejo arhitekturne pisarne kot majhna podjetja, ki morajo za pridobitev dela podajati garancije, ki zahtevajo bilančne vsote srednje velikega podjetja in imajo po navadi ročnost daljšo od enega leta?

V SMS pravijo, da zavarovanje projektantske odgovornosti ni vezano na to kar smo navedli v vprašanju. Problem konkurenčnosti malega podjetja z malo višino garancijskega potenciala je po njihovem mnenju problem v vseh dejavnostih in logično dejstvo obstoječe svetovne ekonomije, zato veliki prevladajo male kadar hočejo. Problem se da omiliti s tveganim kapitalom, s skladom tveganega kapitala, kar smo že večkrat predlagali in s čimer se celo klasični bančniki strinjajo, a nič ne naredijo.

ZPS trdi, da naj bodo arhitekturne rešitve stvar predizbora in naj nimajo pogoja garancije. Načrtovalec tehnične rešitve idejne zasnove pa je odgovoren za svoje rešitve, enako kot izvajalec in mora priskrbeti ustrezno garancijo.

ZLSD pravi, da je nujno medsebojno povezovanje ali povezovanje z večjimi podjetji in da lahko pomaga še zakonska uvedba 1% prispevka za umetniško ureditev vseh javnih zgradb in površin-ter temu primerno zmanjšanje višine garancij.

SLS trdi, da so arhitekti torej prisiljeni v projektna in tudi trajnejša povezovanja, ki pa so tudi sicer nujnost in bodo odpravila zapisani problem. Ker je cilj SLS istočasno optimiranje ekonomskih, okoljskih in socialnih dejavnikov družbenega razvoja na način sonaravnega razvoja, bodo torej spodbujali projekte, ki bodo izpolnjevala opisani cilj. Hkrati so nas v SLS opozorili na širino okoljske problematike v povezavi z arhitekturo in sporočili, da se oni zavzemajo za sonaravno urejanje prostora, ki zahteva usklajeno ravnanje z živo in neživo naravo, naravnimi dobrinami ter narodovo dediščino v prostoru. Pravijo, da moramo biti posebej pazljivi pri izbiri in zaščiti lokacij v primeru večjih posegov v prostor. SLS bo zato s ciljem, da je razvoj Slovenije policentričen in skladen spodbujala gradnjo na gospodarsko manj razvitih, hribovskih in demografsko ogroženih območjih. Prizedevala si bo tudi da opisani cilji kot tudi okoljska etika, ki gradi na simbiozi med človekom in naravo, v večji meri zaživi med arhitekti.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Namen ankete ni bil razvrščati stranke glede na to, kako bodo delovale po volitvah, ampak jih pripraviti zgolj do tega, da našim bralcem v predvolilnem času razkrijejo svoja mnenja. Na anketo so se odzvale tri parlamentarne stranke Združena lista socialnih demokratov (ZLSD), Stranka mladih Slovenije (SMS), Slovenska ljudska stranka (SLS) in Lista za podjetno Slovenijo (ZPS). Nizko odzivnost komentiramo v posebnem prispevku, na tem mestu pa si lahko preberete, kaj so nam sporočile štiri sodelujoče stranke.

na vrh