info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
16. 5. 2004

Z obrtno cono kar na izvir Blejskega jezera

Špela Remec - Rekar
V sredo 19. maja 2004, ob 17. uri bo v dvorani na občini Bled javna obravnava Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana občine Bled. V njem se je ponovno pojavila sporna industrijsko obrtna cona Spodnje Gorje. Na seji občinskega sveta 6. maja so svetniki razpravljali o omenjenem osnutku odloka. Pred glasovanjem svetniki niso hoteli prisluhniti strokovnim opozorilom o izredni občutljivosti prostora, ki je predlagan za izgradnjo obrtne cone. Tu se zbirajo in v močvirnem terenu prečistijo vode, ki nato odtekajo v Blejsko jezero. Očitno je, da so nekateri tako prepričani v svojo dobro presojo, da jim je odveč poslušati mnenje njihove volilke in hkrati poklicne limnologinje, ki že več kot 20 let spremlja stanje voda v tem prostoru, predvsem pa Blejskega jezera.

Na seji je večina svetnikov podprla pobudo za izgradnjo in širitev industrijsko obrtne cone. Pri tem se spet postavlja vprašanje koliko izvoljeni svetniki zastopajo interese ljudi, ki so zanje glasovali. Očitno jih bolj zanimajo interesi nekaterih obrtnikov, ki so pred leti kupili zemljišča, zdaj pa na spornem območju od občine pričakujejo sprejetje zazidalnega načrta. Požvižgajo pa se na stanje Blejskega jezera in druge naravne vrednote. Svetniki, predvsem tisti, ki obljubljajo ekološki razvoj, bi se vendar morali zavzemati za sonaravno gospodarjenje s prostorom, ki omogoča trajnostno rabo naravnih virov.

Industrijsko obrtne cone rastejo v Sloveniji kot gobe po dežju in v manj občutljivem okolju izgradnja obrtne cone ne bi bila sporna, v ožje pojezerje edinega Blejskega jezera pa po strokovni plati gotovo ne sodi.

Voda je in bo nepogrešljiva naravna dobrina. Ni potrebno biti poseben strokovnjak, da se lahko iz priložene karte razbere, v kako občutljivem vodozbirnem prostoru se načrtuje izgradnja industrijsko obrtne cone. Pozidava tega območja ne ogroža samo izvirov in pestrega močvirnega ekosistema, temveč je posredno ogroženo tudi Blejsko jezero, saj gre za povirje Mišce, ki je največji površinski pritok Blejskega jezera. Tudi najsodobnejša gradbena tehnologija in materiali v takem prostoru ne morejo preprečiti sprememb vodnega režima, ki vpliva na količino in kakovost vode.

Občasna "cvetenja" rastlinskega planktona nas še vedno opozarjajo da trenutno dobro stanje Blejskega jezera ni stabilno. Ugodni učinki sanacijskih ukrepov so prešibki, da bi omilili občasno še vedno prevelik vnos različnih za jezero škodljivih snovi iz pojezerja.


Več:
>>Občina Bled
>>Predlog spornega odloka

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

prof. dr. Aleš Krainer
SI-1000 Ljubljana, Jamova 2, 17.5. 2004, 19:46

Predlagam, da občinski svetniki odgovorijo v skladu s katerimi členi Temeljnih načel Zakona o varstvu okolja (za pomoč so dodana v nadaljevanju) in s katerimi "novostmi" Predloga novega zakona o varstvu okolja (november 2003): 1. evropska direktiva o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov okolje je v predlogu zakona spremenjen in zahtevam direktive prilagojen način celovite presoje vplivov na okolje, 2. Vključevanje javnosti v zadeve varstva okolja: "Zaradi demokratizacije odločanja in vključevanja najširše javnosti v zadeve varstva okolja, pa tudi zaradi zahtev Aarhuške konvencije predlog zakona predvideva okrepljen položaj javnosti pri dostopu do okoljskih informacij, še bolj pa v postopkih sprejemanja planov in programov ter v postopkih izdaje okoljevarstvenega soglasja in dovoljenja." in 3. v kateri odstavek 3. člena ZVO spadajo zadeve v zvezi z Blejskim jezerom: "republika" ali zadeva lokalnega značaja" je njihov predlog!
2. Temeljna načela
2. Basic principles
6. člen
(načelo celovitosti)
(principle of integrity)
7. člen
(načelo sodelovanja)
(principle of colaboration)
8. člen
(načelo preventive)
(principle of prevention)
9. člen
(načelo odgovornosti povzročitelja obremenitve)
(principle of load inducer)
10. člen
(načelo plačila za obremenjevanje)
(principle of payment for load)
11. člen
(načelo obveznega zavarovanja)
(principle of obligatory insurance)
12. člen
(načelo obveznega subsidiarnega ukrepanja)
(principle of obligatory subsidiary measures)
13. člen
(načelo spodbujanja)
(principle of stimulation)
14. člen
(načelo javnosti)
(principle of public)
15. člen
(načelo varstva pravic)
(principle of rights protection)


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Pred leti so naravovarstveniki že uspeli preprečiti izgradnjo obrtne cone v neposrednem zaledju Blejskega jezera. Očitno pa se blejski obrtniki, ki so s tem namenom pokupili kmetijska zemljišča na področju, kjer jo zahtevajo, s tem nikoli niso sprijaznili. Dejstvo je, da razpoložljivih zemljišč za razvoj obrti na Bledu primanjkuje. Vendar to še ne pomeni, da bi jih morali graditi tam, kjer se obrtniki odločijo kupovati travnike. Le zakaj bi jim občina podarila nekajkratno vrednost, ki jo bo ta zemlja pridobila, ko bo postala zazidljiva, obenem pa posegla v izjemno občutljiv vodni sistem Blejskega jezera? Obrtna cona je problem, ki se vleče že nekaj mandatov. Občinske prostorske službe pa v prostorskih aktih še do danes niso predlagale druge primernejše lokacije. Zato obrtniki poskušajo znova graditi na izvirih Blejskega jezera. Absurdno je, da so v tem trenutku v neposredni bližini že izpraznjene obsežne površine na območju tovarne Lip. Vendar nihče od odgovornih ni pripravljen ugrizniti v problem ter se resno lotiti dogovorov za zagotovitev prostorov na opuščenih industrijskih površinah. Bled, ki prav zdaj praznuje 1000 let omembe je že izčrpan od nenehnih spopadov za prostor. Očitno pa predvsem v občinski upravi še vedno niso doumeli, da z lansiranjem tako spornih predlogov samo še odpirajo nove fronte in tako že nekaj let blokirajo konstruktivno in plodno delo na nadaljnjem razvoju turizma v občini. - Matevž Čelik


Rdeča puščica označuje lokacijo načrtovane obrtne cone, modra pa tok Mišce, ki je največji naravni pritok Blejskega jezera.


Karta vodotokov, ki prikazuje mokrišče, ob katerem je načrtovana obrtna cona tok Mišce ter Blejsko jezero.
na vrh